O SPÓŁDZIELNI

Spółdzielnia powstała w 2001 r. wyniku podziału Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Rzemieślnik” w Lublinie w trybie art. 108a ustawy Prawo Spółdzielcze – na wniosek członków Spółdzielni -poprzez utworzenie z części jej majątku nowej Spółdzielni Budowlano Mieszkaniowej „Rzemieślnik-Bis”.

Spółdzielnia ma na celu zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jej członków oraz ich rodzin poprzez budowanie budynków mieszkalnych oraz zarządzanie tymi nieruchomościami.

Dotychczas Spółdzielnia zrealizowała trzy budynki mieszkalno usługowe w Lublinie przy ul. Ametystowej 18 i 20, ul. Poligonowej 2b oraz ul. Niecałej 15.

Spółdzielnia liczy ok. 300 członków zamieszkałych i oczekujących. Poza budową nowych inwestycji zajmuje się również zarządem nieruchomości już wybudowanych. Aktualnie pod zarządem Spółdzielni pozostaje ok. 19 tys. m.kw powierzchni użytkowej.

Bieżącą działalnością Spółdzielni kieruje dwuosobowy Zarząd, wybierany przez członków Rady Nadzorczej. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie dla innych organów Spółdzielni. Kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni sprawuje Rada Nadzorcza w skład której wchodzi 7 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na kadencję trwającą 3 lata.

Najwyższym organem Spółdzielni jest Walne Zgromadzenie zwoływane przez Zarząd Spółdzielni, co najmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca.

Spółdzielnia wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr 0000052446